חקיקה בעולם

ברבות ממדינות העולם קיימת פתיחות וסובלנות כלפי מיתת חסד פסיבית. אנו מביאים כאן את המצב במדינות שונות, נכון לתחילת שנת 2018.

אירופה

הפרלמנט האירופי הכיר באגודות הפועלות למען אי–הארכת חיים. משנת 2001 דנה ועדה של הפרלמנט בנוסח פשרה שיביא בחשבון את התפיסות השונות על סיום החיים.

הצעת החוק האחרונה שהוגשה לפרלמנט האירופי באפריל 2005 נדחתה ברוב קולות.

רוב המדינות באירופה המערבית אישרו מזמן חוקים לאי–הארכת חיים של חולים סופניים בנוסח זה או אחר ומרגישות שהגיע הזמן לשלב השני – חוק המאפשר לרופאים להגיש עזרה מעשית לחולים המבקשים זאת, על–ידי אספקת אמצעים להמתת חסד עצמית כאשר אי–הארכת חיים באמצעים מלאכותיים אינה מספיקה.

השלב השני הוא המתת חסד המתבצעת על-ידי הרופא עצמו לאחר שלבים רבים של בדיקה אתית ופיקוח חמור של מוסד ממשלתי המוסמך לכך.

שוויץ
החוק בשוויץ מאפשר עזרה בהמתת חסד ע"י רופא, במקרה של מחלה קשה ובלתי ניתנת לריפוי, בתנאי שאין לרופא כל טובת הנאה מכך. לא ניתן לחייב איש צוות רפואי למלא אחר הבקשה. נוסף לכך קיימת בשוויץ עמותה בשם "דיגניטס" העוזרת גם לאנשים שאינם אזרחי המדינה להתאבד.

ב2013 שוויץ הנהיגה הוראות מקדימות מחייבות באמצעות החוק להגנת הילדים והמבוגרים ולא כחוק נפרד. 

אוסטריה

חוק העדפות רפואיות מקדימות נכנס לתוקף ביוני 2006. החוק מאפשר למטופלים לערוך צוואה בחיים המחייבת את הרופאים, כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

 1. התקיימה שיחה והתייעצות עם רופא על מנת שהמטופל יקבל מידע מקיף על אופי והשלכות הצוואה בחיים.
 2. המסמך נכתב על ידי עו"ד נוטוריון.
 3. הצוואה נכתבה עד 5 שנים לפני יישומה.
 4. הטיפולים שסורבו על ידי המטופל מפורטים באופן מדויק.

אם אחד או יותר מתנאים אלו לא מתקיים, הצוואה אינה מחייבת. גם אם יתקיימו תנאים אלו, היא אינה מחייבת באופן מוחלט.

על פי סעיף 10 ניתן לבטל את המסמך כאשר:

 1. מדע הרפואה בהתייחס לרצון המטופל, השתנה באופן מהותי מאז גיבוש המסמך.
 2. תוכנה של הצוואה בחיים מנוגד לחוק כגון: בקשה להמתת חסד או דחייה לאספקת מים ומזון בסיסית באמצעים טבעיים שנחשב לטיפול בסיסי ולא טיפול רפואי.

אירלנד
המתת חסד ועזרה בהתאבדות הן מחוץ לחוק. המתת חסד נחשבת לרצח או להריגה ונענשת במאסר עולם.

בלגיה
מנובמבר 2015 החוק הליברלי ביותר בעולם, כולל עזרה בהתאבדות והמתת חסד. במגבלות רציניות בלגיה מאפשרת המתת חסד לילדים, לפי בקשתם.

הנחיות טיפוליות מוקדמות מוסדרות בבלגיה באמצעות שני חוקים: חוק זכויות המטופל מאוגוסט 2002 וחוק המתת חסד ממאי 2002. למטופל זכות לסרב לטיפולים מראש. סיכום כזה צריך להיות בכתב "ועליו להיות מכובד על ידי איש מקצוע הבריאות כל עוד זה לא בוטל על ידי המטופל" (סעיף 8.4)

על מנת שהעדפות רפואיות מוקדמות יהיו מחייבות:

 1. על ההעדפות הרפואיות מקדימות לחול על שירות רפואי מוגדר היטב. כלומר אם סירוב לטיפול נוסח באופן מעורפל הוא לא יהיה מחייב.
 2. צריכים להיות בטוחים שהמסמך של ההוראות המקדימות אכן נכתב על פי רצון המטופל ובחירתו.

החוק להמתת חסד מאפשר לאנשים לכלול בקשה להמתת חסד באמצעות העדפות רפואיות מקדימות בתנאים הבאים:

 1. המטופל חולה במחלה חשוכת מרפא.
 2. המטופל ללא הכרה.
 3. המצב בלתי הפיך.

לא ניתן לחייב רופא לבצע הוראה של המתת חסד. כמו כן ניתן למנתו מיופה כח שישמש כנציג המטופל.

בבלגיה בשונה ממדינות אחרות ניתן למלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות "חיוביות". הווה אומר, המטופל יכול לבחור אלו טיפולים הוא רוצה לקבל בעתיד. לעומת הנחיות רפואיות מקדימות "שליליות" – שבו המטופל מצייק אלו טיפולים הוא לא רוצה לקבל. ניתן למלא את שני הטפסים.

בריטניה
המתת חסד אינה חוקית.

חוק כשירות נפשית משנת 2005 (mental capacity act) נכנס לתוקף ב2007 ומאפשר לכל מבוגר כשיר לקבל החלטות בנושא העדפות רפואיות מקדימות. החלטות אלו לא חייבות להיות בכתב, אלא אם כן, המטופל מסרב לטיפול תומך חיים, במקרה כזה ההנחיות חייבות להיות בכתב עם עדים ולכלול הצהרה מפורשת וחתומה המציינת כי הסירוב לטיפול מתקיים, גם אם חיי המטופל יהיו בסכנה.

החוק מאפשר גם ייפוי כוח מתמשך ובכך מאפשר לאדם שהמטופל בחר, לקבל החלטות רפואיות בשמו אם לא יתאפשר לו לקבל החלטה. מיופה הכח מחויב לקבל החלטות רק לטובת המטופל. באנגליה ישנם שני סוגים של ייפוי כח מתמשך: 1.ייפוי כוח על בריאות ורווחה. 2. ייפוי כח כלכלי ועל הנכסים. במאגר הממשלתי רשומים 4 מיליון ייפוי כח מתמשכים.

גרמניה
המתה על-ידי אדם אחר אסורה בגרמניה, בגלל העבר הנאצי. עזרה בהתאבדות על-ידי אספקת רעל או נשק היא בעיקרון לא מנוגדת לחוק, אבל מגבלות שונות מונעות עזרה כזו באופן אפקטיבי.

ב2019 חוקק חוק בו נקבע, שיש לכבד הנחיה רפואית מקדימה בכל החלטה הנוגעת לטיפול רפואי, ללא קשר לשלב בו נמצאת המחלה. ניתן לבטל כל החלטה אפילו במצב שבו יכולת ההחלטה של החולה מוגבלת. כל מבוגר מגיל 18 ומעלה יכול לקבוע העדפות רפואיות מקדימות. 

כאשר לא קיימת הנחיה רפואית מקדימה בכתב, ניתן לקבוע העדפות רפואיות או את רצונו המשוער של המטופל על פי ראיות קונקרטיות כגון: הצהרה בעל פה שנעשתה בעבר. ההתמקדות בחוק היא יותר באוטונומיה של המטופל ופחות במה שהכי טוב לו.

החוק החדש קובע שביצוע טיפול שאינו רצוי על ידי המטופל יחשב תקיפה פיזית ופשע פלילי.

דנמרק
סירוב לקבל טיפול בסוף החיים חוקי, אבל המתת חסד אסורה. 71% מהאוכלוסייה תומך באישור עזרה בהתאבדות.

הולנד
חוק להנחיות מקדימות והמתת חסד נחקק כבר בשנת 1995. גם כאן כמו בבלגיה ניתן להשתמש בהנחיות מקדימות על מנת לבקש המתת חסד. על פי החוק סירוב לקבלת טיפול נחשבת מחייבת מבחינה משפטית, אלא אם יש סיבות טובות לאי עמידה בהן. סעיף 450.3 לחוק האזרחי קובע כי מטופל רשאי לסרב לטיפולים מראש באמצעות הצהרה בכתב. הרופא מורשה לא למלא הוראות המטופל "אם הוא סבור שיש לכך סיבות טובות". מכיוון שהחוק אינו מציין אלו סיבות הן לגיטימיות שהרופא יכול לא לקיים את ההנחיות המקדימות, סעיף זה נתון לפרשנות.

החוק בנושא המתת חסד והתאבדות מסייעת תקף מ2002 ומאפשר לאנשים להגיש הצהרה בכתב המבקשת להפסיק את חייהם במקרה שלא יוכלו להגיש בקשה כזו בעתיד. צוואה על המתת חסד אינה מחייבת ולא ניתן לחייב רופא לבצע המתת חסד. בפועל, מעולם לא דווח לרשויות מקרה של המתת חסד המבוסס על הנחייה מקדימה.

משנת 2001 עזרה בהתאבדות והמתת חסד חוקיות על-פי אותן מגבלות המפורטות בחוק. רק אנשים מעל גיל 12 מורשים לבקש עזרה מהרופאים.

הונגריה
על פי חוק הבריאות מ1997 כל אדם כשיר יוכל להצהיר בפני נוטריון הצהרה בכתב על מנת לסרב לטיפול רפואי מוגדר. כדי שההצהרה תהיה תקפה עליה להיות מלווה בהצהרה של פסיכיאטר מוסמך המציין שאדם קיבל החלטה במודעות מלאה לתוצאותיה.

אם ההנחיה המקדימה היא סירוב לקבלת טיפולים תומכי חיים או הצלת חיים, על ועדה בת שלושה חברים לבחון את המטופל כדי לוודא שהתנאים המצוינים בחוק מתקיימים. בנוסף, ההנחיה מראש צריכה להיעשות לא יותר משנתיים לפני יישומה. כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח שיפעל בשם המטופל אם הוא לא יוכל לקבל החלטה בעצמו.

לוקסמבורג
משנת 2003 היו מאמצים להרשות עזרה בהתאבדות, ובשנת 2009 הפרלמנט שינה את החוקה ואישר עזרה בהתאבדות והמתת חסד.

ספרד
הנחיות רפואיות מקדימות מוסדרות בספרד באמצעות חוק מספר 41/2002, החוק אומץ בשנת 2002. סעיף 11 לחוק עוסק באופן ספיציפי במה שמכונה "הוראות מקדימות", קובע כי שירותי הבריאות חייבים לקבוע נהלים נאותים כדי להבטיח את קיום ההוראות המקדימות. כדי שההנחיות תהיינה תקפות, הן צריכות להיות כתובובת ולא מנוגדות לחוק, כגון המתת חסד פעילה. בנוסף הנסיבות העומדות בעת יישומן צריכות להתאים לנסיבות שהמטופל צפה בעת עריכת המסמך.

ניתן למנות מיופה כח לבריאות, אשר יפעל בשם המטופל כמקשר בין אנשי מקצוע הבריאות להבטיח כי העדפות המטופל מתקיימות.

פינלנד
חוק זכויות החולים משנת 1992, הנחיות מקדימות מחייבות באופן עקרוני מבחינה משפטית "אם מטופל הביע בצורה יציבה ובמיומנות את רצונו בנוגע לטיפול שניתן לו אין לתת לו טיפול הנוגד את צוואתו". למטופל זכות לסרב לכל טיפול אפילו מציל חיים. עם זאת יש הסכמה לפיה איש מקצוע בתחום הבריאות אינו מחויב לעמוד בהנחיה המקדימה, אם יש לו סיבה להאמין שרצון המטופל השתנה מאז שהשלים את הצוואה.

בתיקון לחוק משנת 1999 ניתן למנתו מיופה כוח רפואי שעליו לפעול בהתאם לרצון המטופל. יש להתייחס בהתאם לרווחתו הטובה ביותר של המטופל.

צרפת
תכנית הוספיס וטיפול פליאטיבי מפותחים היטב. הממשל הציע משאל בנושא בשנת 2013, אך ועדת אתיקה לאומית בצרפת מתנגדת לשינוי בחוק.

אמריקה

ארצות הברית
מוות במרשם רופא חוקי במדינות הבאות: קליפורניה, קולורדו, אורגון, וושינגטון, וורמונט, והבירה וושינגטון ע"י הצבעה חוקית, במונטנה ע"י פסק דין תקדימי, בניו מקסיקו התקבל חוק בשנת 2014, אבל בוטל ב- 2015.

החוק באורגון עבר ב- 1997 ועד 2013, 1,173 חולים קיבלו את התרופה, 752 נפטרו. בשנת 2013 כ- 22 אנשים מתוך 10,000 מכלל הנפטרים קיבלו את האמצעי להמתה.

במרס 2018 בית הנבחרים של מדינת הוואי אישר בהצבעה 39-12, והסנט אישר 23-2 באפריל 2018 והוואי הפכה למדינה השביעית בארצות הברית המאפשרת מוות בעזרת רופא.

בארה"ב החוק המאפשר צוואה בחיים קיים מאז 1914, אך לא היתה נגישה לכולם. מ1997 יש אפשרות לכולם למנות מיופה כוח רפואי. כמו כן, אפשרו לבני משפחה לקבל החלטות עבור יקירם. מיופה הכח נדרש רק כאשר נבחר אדם מחוץ למשפחה. יתר על כן ב1990 נחקק חוק המחייב שירות בריאות ובעיקר בתי חולים ובתי אבות, הנהנים מכספים פדרליים, ליידע את המטופלים על זכותם לבצע הנחיות רפואיות מראש.

בנוסף החוק מכיר במשאלות המובעות בעל פה, באופן חופשי וברור ביחס לטיפול והוראות רפואיות מקדימות. 

קנדה
עזרה בהתאבדות חוקית בקנדה החל מפברואר 2015. לפי מחקר שפורסם ע"י הממסד הרפואי, הרופאים מעדיפים המתת חסד ע"י רופא, משום סיבוכים אפשריים בהמתה ע"י החולה עצמו.

בקנדה על פי חוק ניתן: 1. למנות מיופה כוח שיקבל החלטות עבור המטופל. 2. הנחיות רפואיות מקדימות שהמטפל ירצה לקבל ובו הוא מתאר את הערכים והאמונות שלו. לפי פסיקות בית המשפט בקנדה הרופאים חייבים לכבד את ההנחיות הרפואיות המקדימות ואינם רשאים להתעלם מההוראות שניתנו, בזמן חירום.

Act Repsecting End of Life care נועד להבטיח שאדם יקבל לקראת סוף חיים טיפול שמכבד את כבודו והאוטונומיה שלו. תהיה נגישות לטיפול איכותי המתאים לצרכיו כולל מניעה והקלה בסבל.

קולומביה
החל בשנת 1997 בית המשפט לחוקה איפשר המתת חסד לחולים סופניים. בשנת 2015 בית המשפט העליון הורה לכתוב חוקים ברורים לסיום החיים ע"י רופאים. המתת חסד חוקית, אבל הרופאים מוגבלים ע"י כללים מחמירים. הכנסיה הקתולית מתנגדת נחרצות לחוק.

אסיה ואוסטרליה

אוסטרליה
עזרה בהתאבדות אינה חוקית ברוב חלקי המדינה, פרט לוויקטוריה מנובמבר 2017. בטריטוריה הצפונית היה קיים חוק כזה במשך זמן קצר ב- 1995, אך בוטל לאחר מכן.

במערב אוסטרליה חוק העדפות רפואיות מקדימות הוטמע באמצעות חוק האפוטרוטפסות משנת 1990. כל אדם יכול לקבל החלטות על הסכמה או סירוב לקבלת טיפול רפואי. אדם חייב להיות מעל גיל 18 בעל כשירות משפטית ולהבין את מהות ההחלטה ואת תוצאותיה. המתת חסד מותרת במערב אוסטרליה, בוויקטוריה וטסמניה מ2021. בשאר המדינות היא לא חוקית.

הודו
המתה פסיבית הייתה נהוגה בהודו במקרים של פגיעה מוחית קטלנית או במצב של צמח. במשך שנים הדבר לא אושר על-ידי תחיקה, אלא רק בפסקי דין של בית המשפט. בשנת 2018 בית המשפט העליון, בשבתו כמועצת החוקה, קבע שאם יישמרו כללים מחמירים, הממשלה תכבד "צוואות בחיים" ותרשה המתה פסיבית, אם החולה סובל ממחלה סופנית או נמצא במצב של צמח.

ניו זילנד 
בשנת 2020 התקבל חוק במשאל עם. החוק מאפשר לחולים סופניים עם פחות מששה חודשי חיים את האפשרות לבחור בהמתת חסד, באישור שני רופאים. החוק יכנס לתוקף בנובמבר 2021.

מקורות

 • סקירת ספרות בנושא 'דרכים להעלאת מודעות להנחיות רפואיות מקדימות'. נעמי קרן, ג'וינט ישראל-אשל.